Algemene voorwaarden

                                                

Toepassing

                                                   

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN IDEAL AUDIO BVBA
worden meegedeeld onder voorbehoud van omstandigheden, onafhankelijk van de

                                                                                        

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, promoties en contracten die door iDeal Audio BVBA met maatschappelijke zetel te 3118 Werchter, Tweebruggenstraat 16/1, ondernemingsnummer BE0894.743.440 worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant.

                   

2. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
3. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig en of nietig zou zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

                   

4. Eén ieder die deze overeenkomst aanging voor rekening van een derde of met verzoek aan derde te factureren (een sterkmaking in de zin van artikel 1120 burgerlijk wetboek), zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.
Offerte

                   

5. De offerte is gebaseerd op de gegevens aangeleverd door de klant. Deze gegevens worden geacht juist en volledig te zijn. De klant ontslaat iDeal Audio BVBA van enige onderzoeks- of informatieplicht ter zake.
6. De offerte blijft slechts geldig gedurende de aanvaardingstermijn die erin voorzien is. Indien de offerte niet voorziet in een aanvaardingstermijn, dan geldt een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Na het verstrijken van de aanvaardingstermijn is iDeal Audio BVBA niet gehouden door de eventuele aanvaarding van de offerte door de klant.

                   

7. De aanvaarding van de offerte door de klant dient schriftelijk te gebeuren door het plaatsen van een bestelling. Indien de bestelling afwijkt van de offerte is iDeal Audio BVBA niet gehouden door de bestelling en komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij iDeal Audio BVBA de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt. Verbintenissen van iDeal Audio BVBA

                   

8. iDeal Audio BVBA verbindt zich ertoe de producten/diensten te leveren in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst, de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en de regels van de kunst. Het betreft een inspanningsverbintenis.

                   

9. iDeal Audio BVBA verbindt zich tot het leveren van de producten/diensten uitdrukkelijk opgesomd in de overeenkomst. Taken of leveringen die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in de overeenkomst kunnen op verzoek van de klant bijkomend door iDeal Audio BVBA uitgevoerd worden tegen de dan geldende tarieven van iDeal Audio BVBA en tegen de voorwaarden vastgelegd in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

                   

Verbintenissen van de klant

                   

10. De klant heeft alle nodige vergunningen, keuringen of toelatingen bekomen en overeenkomsten met derden noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, afgesloten. Bij gebreke hieraan vrijwaart de klant iDeal Audio BVBA voor alle schadelijke gevolgen.

                   

11. De klant garandeert de fysieke toegang tot het gebouw waar de diensten moeten worden uitgevoerd op tijdstippen en gedurende de periodes voorzien in de overeenkomst of afgesproken tussen de partijen. Indien het gebouw uitzonderlijk niet toegankelijk is op de overeengekomen tijdstippen en/of gedurende de overeengekomen periodes zal de klant iDeal Audio BVBA hiervan tijdig verwittigen. Elke meerkost die dit meebrengt voor iDeal Audio BVBA, wat ook de oorzaak is van de niet-toegankelijkheid, wordt vergoed door de klant.

                   

12. De klant garandeert dat iDeal Audio BVBA de diensten kan uitvoeren in veilige en hygiënische omstandigheden en neemt hiertoe op eigen kosten alle nodige maatregelen.
13. De klant zorgt ervoor dat het gebouw voorzien is van alle nodige nutsvoorzieningen voor goede uitvoering van de diensten.

                   

14. Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten/diensten van de overeenkomst blijven exclusief eigendom van iDeal Audio BVBA en/of haar leveranciers. De klant verwerft geen andere rechten dan die welke expliciet in de overeenkomst zijn vermeld. De klant mag de producten niet reproduceren, decompileren of veranderen.

                   

15. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de producten/diensten of naar de commerciële activiteiten van iDeal Audio BVBA in het algemeen (hierna de ‘merken’ genoemd) zijn en blijven exclusief eigendom van iDeal Audio BVBA en/of haar leveranciers. De klant verbindt zich ertoe geen enkele daad te stellen die deze eigendomsrechten in gevaar brengt noch enig recht te verwerven op deze merken, behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst.

                   

16. De klant is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen die eigendom zijn van iDeal Audio BVBA, maar zich in zijn bezit of onder zijn controle bevinden (tenzij dit verlies of deze beschadiging volledig te wijten is aan een daad of nalatigheid van iDeal Audio BVBA)

                   

17. Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van iDeal Audio BVBA, zal de klant deze laatste vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten die iDeal Audio BVBA kan hebben opgelopen ten gevolge van een inbreuk van de klant op de verbintenissen vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

                   

Levering en transport

                   

18. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van iDeal Audio BVBA. Indien iDeal Audio BVBA tengevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil of ingevolge overmacht, met inbegrip van ontoereikende toelevering of stopzetting van toelevering, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling te doen binnen gestelde leveringstermijn, kan zij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen of de overeenkomst ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

                   

19. Levering van materialen: opnameapparatuur, akoestische panelen, muziekinstrumenten, mengtafels, versterkers, computers, soft- en hardware (niet limitatief) Tenzij andersluidende bepaling, worden de goederen door de klant op de zetel van iDeal Audio BVBA afgehaald. Elk transport, ook dit door iDeal Audio BVBA of zijn vervoerder verzorgd, is voor rekening en risico van de klant. De kosten voor transport, aangetekende zending, per expres, e.a. zullen aan de klant gefactureerd worden en zijn niet begrepen in de opgegeven prijs. Transportkosten

                                                   

wil van iDeal Audio BVBA en kunnen derhalve worden gewijzigd. iDeal Audio BVBA is onder geen beding aansprakelijk voor schade of verlies bij transport.
20. De levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen in transport gaan. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant, ook wanneer franco wordt geleverd. Bij transport is de klant verantwoordelijk voor het checken of de producten in goede staat zijn toegekomen. In geval van schade door het transport veroorzaakt, dient meteen bij het in ontvangst nemen een formele klacht neergelegd te worden bij de transportbediende. iDeal Audio BVBA is niet verantwoordelijk voor klachten die toekomen na het tekenen van de ontvangst- acte.

                   

21. iDeal Audio BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten, zo onder meer voor fouten in geleverde software en hardware.
22. Alle geleverde goederen blijven eigendom van iDeal Audio BVBA dan wel van de van toepassing zijnde (toe)leverancier totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is krachtens deze overeenkomst of wegens andere openstaande schulden aan iDeal Audio BVBA zijn betaald. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering. Tot de integrale betaling, mogen de goederen in geen geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, verhuur, ontlening of overdracht door de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de brand- en veiligheidsvoorschriften die gelden.

                   

23. Levering van diensten: installatie en onderhoud van producten en software, akoestische metingen, bouw studio’s, workshops, techniek bij opnames en live optredens (niet limitatief) De levering van diensten geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief, dat, afhankelijk van de overeenkomst, wordt begroot op basis van een dagprijs, een uurprijs of een all-in prijs. Dagprijzen omvatten de levering van diensten gedurende maximaal 8 uur per dag. Bijkomende uren per dag worden aan uurprijs bijkomend gefactureerd. De modaliteiten van de all-in prijs wordt in de offerte en/of overeenkomst opgenomen. Bijkomende prestaties die niet onder de toepassing van de voorafgaandelijk overeengekomen modaliteiten vallen, worden aan uurprijs bijkomend gefactureerd.

                   

Betaling en facturatie

                   

24. De prijs van de producten/diensten vermeld in de offerte of op de bestelbon wordt uitgedrukt in euro en exclusief btw, leverings- en transportkosten en andere taksen en kosten die de klant verschuldigd is.
25. Alle facturen van iDeal Audio BVBA worden geacht aanvaard te zijn wanneer ze niet binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. In alle andere gevallen zal de factuur als onherroepelijk en definitief aanvaard worden beschouwd.

                   

26. De betalingen gebeuren contant bij de aflevering. De klant erkent het recht van iDeal Audio BVBA om goederen enkel af te leveren na uitvoering van de betaling. Wanneer de klant nalaat zijn betalingsverbintenis uit te voeren, heeft iDeal Audio BVBA het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten of om de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen met het recht de geleverde goederen onmiddellijk terug te halen en met behoud van het recht op een volledige schadeloosstelling.

                   

27. Behoudens andersluidende bepaling, dient bij elke bestelling van een product of dienstverlening een overeengekomen voorschot van 50% te worden betaald. Het saldo dient te worden betaald bij levering van de bestelling, welke dan ook de vervaldag van de factuur zal zijn. Facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle afwijkende betalingsmodaliteiten worden uitdrukkelijk schriftelijk gesteld. Bij niet tijdige betaling komen de toegekende betalingsmodaliteiten van rechtswege te vervallen.

                   

28. Wanneer de facturen op hun vervaldag niet betaald zijn, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest op het nog verschuldigd bedrag van 10 % per jaar verschuldigd.
29. Bij niet betaling van de factuur één maand na de vervaldag is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12 % van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 250 €, onverminderd het recht om meerdere schade te bewijzen, ondermeer (niet-limitatief) door aanrekening van procedurekosten en kosten en erelonen van een advocaat in geval van gerechtelijke invordering.

                   

30. In geval van wanbetaling kan aan de klant een waarborg tot zekerheid van betaling gevraagd worden en dit onverminderd het recht om een bijzondere waarborg te vragen. iDeal Audio BVBA is gerechtigd om elke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren goederen en/of prestatie.

                   

31. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
32. In geval van faillissement van de klant, worden alle bedragen verschuldigd door de klant onmiddellijk opeisbaar en wordt schuldvergelijking toegepast met de eventueel nog door iDeal Audio BVBA verschuldigde bedragen.

                   

Aansprakelijkheid

                   

33. De aansprakelijkheid van iDeal Audio BVBA beperkt zich tot de herstelling van door de klant geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, verlies van opbrengsten of winst, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en schade aan derden.

                   

34. iDeal Audio BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt of ingevolge overmacht.
35. In alle gevallen waarin iDeal Audio BVBA aansprakelijk wordt gesteld, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot 25 000 EUR.

                   

36. Alle aansprakelijkheid van iDeal Audio BVBA vervalt indien de klant iDeal Audio BVBA niet per aangetekende brief in kennis heeft gesteld binnen de 2 maanden volgend op de datum waarop het schadegeval zich voordeed.
Bevoegdheid

                   

37. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken, meer specifiek deze van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van iDeal Audio BVBA, bevoegd.
38. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht.

                                   

    

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x